طـــراحـی گرافیکــــــ

طراحی ست اداری
3,800,000 ت(لوگو تایپ یا مونوگرام)
 • طراحی 5 اتود
 • نشانه نوشتاری خوانایی ، زیبایی و مانایی را برای لوگو شما به ارمغان خواهد آورد اما مفهومی را به مخاطب انتقال نخواهد داد
طراحی بسته بندی
3,800,000 ت(آرم)
 • طراحی 5 اتود
 • نشانه تصویری
 • مفهوم مورد نظر شما را
 • به مخاطب انتقال خواهد داد.
طراحی بروشور
5,700,000 ت(آرم و لوگوتایپ)
 • طراحی 5 اتود
 • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
 • المان تصویری و نوشتاری می توانند
 • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
طراحی بیلبورد
5,700,000 ت(تبلیغات محیطی خارجی)
 • طراحی 5 اتود
 • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
 • المان تصویری و نوشتاری می توانند
 • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
طراحی بنر
5,700,000 ت(تبلیغات محیطی داخلی)
 • طراحی 5 اتود
 • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
 • المان تصویری و نوشتاری می توانند
 • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
طراحی آگهی
5,700,000 ت تبلیغاتی
 • طراحی 5 اتود
 • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
 • المان تصویری و نوشتاری می توانند
 • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
طراحی پوستر
5,700,000 ت(تبلیغات محیطی)
 • طراحی 5 اتود
 • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
 • المان تصویری و نوشتاری می توانند
 • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
فهرست