لــوگــو و برنـدینــگــــــ

نشانه نوشتاری
3,800,000 ت(لوگو تایپ یا مونوگرام)
  • طراحی 5 اتود
  • نشانه نوشتاری خوانایی ، زیبایی و مانایی را برای لوگو شما به ارمغان خواهد آورد اما مفهومی را به مخاطب انتقال نخواهد داد
نشانه تصویری
3,800,000 ت(آرم)
  • طراحی 5 اتود
  • نشانه تصویری
  • مفهوم مورد نظر شما را
  • به مخاطب انتقال خواهد داد.
طراحی نشانه ترکیبی
5,700,000 ت(آرم و لوگوتایپ)
  • طراحی 5 اتود
  • ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد .
  • المان تصویری و نوشتاری می توانند
  • با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند
فهرست